Projekční činnost

Úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod
středa, 23. června 2010

Dle záměru investora budou do daného prostoru umístěny dva nové polyfunkční domy, prostor bude doplněn o klidovou a relaxační zónu (zelené a odpočinkové plochy). Zároveň bude v zájmovém území řešena doprava v klidu.

Řešené území se nachází mezi silnicemi Pražská a Masarykova v místě bývalé kotelny. Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města. Začíná místem sjezdu do území u objektu čp. 3289 (severní strana), končí u výjezdu pod stávající trafostanicí (jižní strana). Ze západní strany prostor ohraničuje Masarykova ulice, z východní strany komunikace Pražská.

Základním cílem nového uspořádání území, v prostorů bývalé staré kotelny na Pražské ulici, je nalezení vyváženého kompromisu funkčního využití. Předkládané řešení, které je předmětem této dokumentace, navrhuje v uvedené lokalitě vybudování dvou provozně samostatných objektů, nových sadových a parkových úprav a zregulování stávající chaotické dopravní situace.

Řešené území leží v převážně obytné lokalitě, na rozhraní stávající vysokopodlažní bytové a nízkopodlažní rodinné zástavby. Tento kontex, předurčuje funkční charakter, nově navržených budov – návrh počítá se smíšenou funkcí bydlení a občanská vybavenosti.

Prostorově návrh počítá s uzavřením stávajícího otevřeného prostoru, v okolí pseudobarokní kaple, jednoduchou třípodlažní hmotou dvou samostatných objektů, orientovaných podél ulice Pražská (osa sever-jih) .Tímto řešením, dojde k odclonění stávajících bytových domů od ulice Pražská a k vytvoření nového městského prostoru, klidového vnitrobloku s převažujícím podílem zeleně.

Součástí návrhu je i změna koncepce dopravního řešení a s tím související nové uspořádání parkovacích míst a pěších tras. Parkovací stání, jsou situována kolmo, k nově navržené obslužné komunikaci, která protíná celé řešené území. Pěší trasy respektují ve všech směrech stávající pohyb osob. Novými městskými prvky v urbanistickém uspořádání území je malé náměstí a na něj navazující stupňující amfiteátr. Tyto nově navržené, městské prostory, budou bezprostředně navazovat na nové, poměrně rozsáhlé, sadové úpravy.

12_accamera_12.jpg 11_accamera_10.jpg 10_accamera_9.jpg 9_accamera_7.jpg 8_accamera_6.jpg 7_accamera_5.jpg 6_accamera_4.jpg 5_accamera_2.jpg 4_accamera_1.jpg